Obec Račice-Pístovice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
OPRAVENÁ KAPLIČKA V RAČICÍCH

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< prosinec 2018 >>
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rakovecké údolí

Rakovecké údolí se nachází na rozhraní okresu Vyškov a Blansko. Je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce až po hranu náhorní plošiny a přirozeně sousedícím územím na rozvodnici, v povodí Křtinského potoka po rybník Budkovan u obce Jedovnice. Přístup je možný buď po silnici z Račic do Ruprechtova, ze které odbočíme asi po 1 km vlevo na parkoviště u pomníku, kde je úvodní panel naučné stezky nebo sestupem po svážnici od hájenky Říčky, která leží asi v polovině cesty u silnice z Račic do Bukovinky.

Údolí je zlomového původu prvohorního stáří (spodní karbon, kulm). Vyskytují se v něm pouze sedimenty mořského původu. Ve slepenci jsou valouny žuly, ruly, granitu a jiných hornin z oblasti Českomoravské vysočiny, odkud byly donášeny tekoucími vodami do zdejšího mělkého přehlubňového moře. Další zdejší horninou je droba, která se usazovala jako drobnější součástky hornin v hlubších partiích moře.Časté jsou nálezy otisků prvohorních kapradin, přesliček a plavuní, které rostly v pobřežních močálech. Třetí horninou jsou břidlice, které se usazovaly nejdále od pobřeží jako kal z nejjemnějších částeček zvětralých hornin. Časté jsou otisky mlže Posidonia becheri, který je vedoucí zkamenělinou kulmských břidlic. Vyskytuje se ve spodní části údolí v okolí Račic a Pístovic.

Louky byly v minulosti využívány jako pastviny pro skot, pastvou se udržovalo bezlesí v okolí Rakovce, což podmiňovalo existenci unikátních rostlinných a živočišných společenstev. Bohužel socialistické změdělství většinu luk odvodnilo, což spolu s používáním umělých hnojiv a občasným přeoráním luk způsobilo devastaci až vymizení populací některých vzácných druhů organismů. Likvidaci neušel ani unikátní artéský pramen, který hostil cennou faunu bezobratlých - např. korýše rodu niphargus. Lesy v přírodním parku jsou ohroženy stejně jako všude jinde důsledky hološečného hospodaření a narušováním původního krytu provozem těžkých lesních strojů. Relativně nejméně narušeným stanovištěm jsou skalní útvary a suťová pole,kde se pro jejich hospodářskou neatraktivnost zachovala společenstva blízká původním. Posledním cenným biotopem je vlastní tok Rakovec ohrožovaný splachy a rybářským využíváním.

Důvodem zřízení přírodního parku bylo zachování exstetických a přírodních hodnot území. V údolí se nacházejí dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího toku Rakovce. Ze skalních útvarů např. Dalekých skal, které jsou nejvýraznějším skalním seskupením, lze přehlednout velkou část údolí i kulisu okolních lesů. V neposlední řadě jde i o ochranu fragmentů cenných biotopů, které jsou stanovištěm ohrožených druhů organismů:


Mokřady
Na tomto území se vyskytují jednak mokřady v olšinách a jasanech, které jsou jedinou lokalitou bledule jarní na Vyškovsku. Bledule zde doprovází lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, česnek medvědí, orsej jarní aj. Dalším typem jsou mokřadní louky, které hostí mizející prstnatec májový, bradáček vejčitý, violku bahenní a dnes již pravděpodobně vymizelý kosatec sibiřský, upolín evropský, všivec bahenní a mečík střechovitý.


Bukové a dubobukové lesy
Původní lesní typ Drahanské vysočiny hostící poměrně chudé bylinné patro s dominující bikou hajní a ostřicí chlupatou. Dalšími druhy jsou mařinka vonná, pstroček dvoulistý, vzácněji kruštík širolistý, okrotice dlouholistá a červená, hruštička menší, hruštička jednostranná aj. Z živočichů stojí za pozornost čáp černý, krkavec velký, mlok skvrnitý, střevlík zlatolesklý a vrásčitý.


Skály a sutě
Druhová skladba zde závisí především na expozici - na severně orientovaných vlhčích stanovištích jsou početné mechorosty a játrovky, dále např. kyčelnice devítilistá, puchýřník křehký, na suších jižních expozicích převládají suchomilné rostliny např. mochna skalní, řeříšník písečný, kamejka modronachová, silenka nicí ap.

Potok Rakovec
Vzhledem k poměrně dobré kvalitě vody hostí početné druhy vývojových stádií hmyzu, např chroustíků, jepic potočních, pakomárů a pošvatek. Početným druhem je blešivec potoční. Cenná je dnes již slabá populace raka říčního. V okolí toku loví ledňáček říční a skorec vodní.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
POPLATKY v obci RAČICE-PÍTOVICE v roce 2019. A) Platba poplatku za komunální odpad v roce 2019. Poplatek stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Račice-Pístovice. Správce poplatku: Obec Račice-Pístovice, Račice 72. Výše poplatku: 550,- Kč - na osobu a rok s trvalým pobytem v Račicích-Pístovicích nebo - na osobu a rok, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. /V místní části tzv. „Chaloupky“ – 450,-Kč/. Termín splatnosti poplatku: j e d n o r á z o v ě do 31. 03. 2019 Způsob platby poplatku: • hotově v úřední den v kanceláři obce od 07.01.2019, • nebo převodem z účtu od 01.01.2019 Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2820731/0100, variabilní symbol Račice 100 a číslo popisné, Pístovice 200 a číslo popisné a chaty 300 a číslo evidenční a do poznámky uvést příjmení a jméno poplatníka. Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce (tzv. hromadná platba), např. člena rodiny, vlastníka domu (tzv. plátce poplatku). Po připsání platby poplatku na náš učet bude známka k vyzvednutí v kanceláři. V případě hotovostní platby bude vydána po zaplacení poplatku v kanceláři. B) Platba poplatku ze psů v obci RAČICE-PÍSTOVICE v roce 2019. Výše poplatku: 100,- Kč za 1.psa a rok. Termín splatnosti poplatku: j e d n o r á z o v ě do 31. 03. 2019. Způsob platby poplatku: • hotově v úřední den v kanceláři obce od 07.01.2019, • nebo převodem z účtu od 01.01.2019. Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit: č.ú. 2820731/0100, variabilní symbol Račice 100 a číslo popisné, Pístovice 200 a číslo popisné, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu a do poznámky uvést příjmení a jméno držitele psa.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 10.12

Obvodní lékařka Mudr. Kozilková oznamuje svým pacientům, že příští pátek, 14. 12. 2018 nebude ordinovat. Zastupovat ji bude Mudr. Ostrá na poliklinice ve Vyškově. Dále oznamuje, že od po...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky