Obec Račice-Pístovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Rakovecké údolí

Rakovecké údolí se nachází na rozhraní okresu Vyškov a Blansko. Je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce až po hranu náhorní plošiny a přirozeně sousedícím územím na rozvodnici, v povodí Křtinského potoka po rybník Budkovan u obce Jedovnice. Přístup je možný buď po silnici z Račic do Ruprechtova, ze které odbočíme asi po 1 km vlevo na parkoviště u pomníku, kde je úvodní panel naučné stezky nebo sestupem po svážnici od hájenky Říčky, která leží asi v polovině cesty u silnice z Račic do Bukovinky.

Údolí je zlomového původu prvohorního stáří (spodní karbon, kulm). Vyskytují se v něm pouze sedimenty mořského původu. Ve slepenci jsou valouny žuly, ruly, granitu a jiných hornin z oblasti Českomoravské vysočiny, odkud byly donášeny tekoucími vodami do zdejšího mělkého přehlubňového moře. Další zdejší horninou je droba, která se usazovala jako drobnější součástky hornin v hlubších partiích moře.Časté jsou nálezy otisků prvohorních kapradin, přesliček a plavuní, které rostly v pobřežních močálech. Třetí horninou jsou břidlice, které se usazovaly nejdále od pobřeží jako kal z nejjemnějších částeček zvětralých hornin. Časté jsou otisky mlže Posidonia becheri, který je vedoucí zkamenělinou kulmských břidlic. Vyskytuje se ve spodní části údolí v okolí Račic a Pístovic.

Louky byly v minulosti využívány jako pastviny pro skot, pastvou se udržovalo bezlesí v okolí Rakovce, což podmiňovalo existenci unikátních rostlinných a živočišných společenstev. Bohužel socialistické změdělství většinu luk odvodnilo, což spolu s používáním umělých hnojiv a občasným přeoráním luk způsobilo devastaci až vymizení populací některých vzácných druhů organismů. Likvidaci neušel ani unikátní artéský pramen, který hostil cennou faunu bezobratlých - např. korýše rodu niphargus. Lesy v přírodním parku jsou ohroženy stejně jako všude jinde důsledky hološečného hospodaření a narušováním původního krytu provozem těžkých lesních strojů. Relativně nejméně narušeným stanovištěm jsou skalní útvary a suťová pole,kde se pro jejich hospodářskou neatraktivnost zachovala společenstva blízká původním. Posledním cenným biotopem je vlastní tok Rakovec ohrožovaný splachy a rybářským využíváním.

Důvodem zřízení přírodního parku bylo zachování exstetických a přírodních hodnot území. V údolí se nacházejí dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího toku Rakovce. Ze skalních útvarů např. Dalekých skal, které jsou nejvýraznějším skalním seskupením, lze přehlednout velkou část údolí i kulisu okolních lesů. V neposlední řadě jde i o ochranu fragmentů cenných biotopů, které jsou stanovištěm ohrožených druhů organismů:


Mokřady
Na tomto území se vyskytují jednak mokřady v olšinách a jasanech, které jsou jedinou lokalitou bledule jarní na Vyškovsku. Bledule zde doprovází lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, česnek medvědí, orsej jarní aj. Dalším typem jsou mokřadní louky, které hostí mizející prstnatec májový, bradáček vejčitý, violku bahenní a dnes již pravděpodobně vymizelý kosatec sibiřský, upolín evropský, všivec bahenní a mečík střechovitý.


Bukové a dubobukové lesy
Původní lesní typ Drahanské vysočiny hostící poměrně chudé bylinné patro s dominující bikou hajní a ostřicí chlupatou. Dalšími druhy jsou mařinka vonná, pstroček dvoulistý, vzácněji kruštík širolistý, okrotice dlouholistá a červená, hruštička menší, hruštička jednostranná aj. Z živočichů stojí za pozornost čáp černý, krkavec velký, mlok skvrnitý, střevlík zlatolesklý a vrásčitý.


Skály a sutě
Druhová skladba zde závisí především na expozici - na severně orientovaných vlhčích stanovištích jsou početné mechorosty a játrovky, dále např. kyčelnice devítilistá, puchýřník křehký, na suších jižních expozicích převládají suchomilné rostliny např. mochna skalní, řeříšník písečný, kamejka modronachová, silenka nicí ap.

Potok Rakovec
Vzhledem k poměrně dobré kvalitě vody hostí početné druhy vývojových stádií hmyzu, např chroustíků, jepic potočních, pakomárů a pošvatek. Početným druhem je blešivec potoční. Cenná je dnes již slabá populace raka říčního. V okolí toku loví ledňáček říční a skorec vodní.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Postup při registraci na očkování vakcinou proti covidu.Zájemce o očkování z řad zdravotníků nebo seniorů se nejprve registruje na webu crs.uzis.cz nebo na webu registrace.mzcr.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné zavolat na linku 1221, kde s vámi operátor potřebné informace vyplní. Seniorům mohou s registrací nejen jejich příbuzní, ale i pratele, sousedi. Při vstupu do formuláře zadáte telefonní číslo, na které přijde kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování do počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Systém vypíše volné termíny, na které je možné se registrovat. Volné termíny však nemusí být hned, vše závisí na dodávkách vakcín. Pokud nebude volný termín, registrace zůstane v databázi. Až se termín uvolní, dá systém vědět přes SMS zprávu. V SMS, kterou registrovaný obdrží, přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou budete moci termín pro obě dávky. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce. Lékař s vámi na místě vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu. Po aplikaci dávky byste měli v místě očkování 30 minut počkat, aby v případě nežádoucích účinků vám mohli zdravotníci pomoci.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 20.01

Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %. Firma nabízí: -návrh, výrobu a montáž nových pomníků...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky