Obec Račice-Pístovice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Přírodní park Říčky

Přírodní park Říčky se nachází na rozhraní okresů Vyškov, Blansko a Brno-venkov, přičemž na území vyškovského okresu zasahuje pouze menší částí své rozhlohy. Na okrese Vyškov zahrnuje pramennou oblast toku Říčka s přítoky, přilehlé aluviální louky a mokřqadní biotopy a přilehlé lesní komplexy. Nejsnažší přístup je po silnici z Račic do Bukovinky k hájence Říčky, která leží asi na půl cesty mezi obcemi.Ze je umístěna informační tabule a začínají zde louky lemující pramen Říčky. Další možností je turisticky značená cesta od rozcestí U tří javorů, kde je na hranici přírodního parku umístěna informační tabule.

Údolí Říčky je ve vyškovském okrese stejně jako Rakovecké údolí zlomového původu prvohorního stáří (spodní karbon - kulm). Vyskytují se v něm pouze usazené horniny mořského původu, které přibližně od čáry Ochoz - Hostěnice - Mokrá překrývají vrstvy devonského vápence, v němž se vyskytují krasové jevy (ponorné potoky, vyvěračky, jeskyně aj.)

Souvrství drob, slepenců a břidlic je vyvinuté mezi líšní, Lulčem u Vyškova a Račicemi (tzv. Račicko-Lulečská série) a vyznačuje se tím, že vrstvy slepenců, drob a břidlic se pravidelně střídají.

Historie vlivů lidské činnosti v údolí Říčky je velmi podobná histori Rakoveckého údolí. Louky byly extenzivně využívány buď jako jednosečné nebo jako postviny. Vzhledem k údolí Rakovce má pramenná oblast Říčky mnohem méně narušený vodní režim zejména vzhledem k menšímu rozsahu meliorací v minulosti. Ani ona však neunikla zvýšenému tlaku poslední doby - množí se porušování zákazu vjezdu, vznikají problematické stavby v nejcennějších partiích a v neposlední řadě hrozí zánik některých travnatých ploch díky absenci jejich využívání následkem postupující sukcese.

Z původních listnatých lesů zůstaly pouze enklávy bukových porostů na méně přístupných místech. Zbylé plochy v minulosti nahrazeny z ekonomických důvodů jehličnatými monokulturami, které jednak vykazují snížení druhové pestrosti organismů, jednak sníženou odolnost proti hrmoadnému napadení škůdci.

Důvodem zřízení přírodního parku Říčky je zachovalý komplexnivních luk kolem meandrujícího toku Říčky se skupinami dřevin, tůněmi a mokřady obklopený lesními porosty se zajímavými výhledy z vrcholků okolních kopců. Dalším motivem bylo zachování zbytků hodnotných biotopů rostlin a živočichů:

 

Lesy a údolí Říčky a okolí
Lesním typem jsou, stejně jako v Rakoveckém údolí, bukové a dubobukové lesy. Tyto se zachovaly pouze ostrůvkovitě a jejich flóra i fauna jsou velmi závislé na poloze a expozici. Na jižním expozicích a na vrcholcích kopců lze nalézt některé teplomilnější druhy jako medovník meduňkolistý, bělozářku větvitou, dále okrotici dlouholistou a červenou a několik druhů rostlin jarního aspektu: jaterník pdléšku, dymnivku, sasanku hajní aj.

Na vhodných místech je možné setkání se zmijí jedovatou, pastmi larev mravkolevů a četnými střevlíkovitými a tesaříkovitými druhy brouků.

Ve stinných polohách je druhové složení poněkud odlišné - mimo běžných druhů zde nalézáme bradáček vejčitý a kruštík širolistý, z obojživelníků je běžný mlok skvrnitý.


Aluviální louky a mokřady
Louky se velmi lišív závislosti na stupni zamokření. V sušších místech najdeme prvosenku vyšší, kakosty, na podzim se zamodrají koberci ocúnu jesenního. Na vlhčích místech se setkáme s blatouchem bahenním, upolínem evropským, prstnatcem májovým a dnes již nezvěstným kruštíkem bahenním. Na slunných a suchých místech můžeme potkat slepýše křehkého či ještěrku obecnou, svižníky polní a písčinné stejně jako řadu druhů denních motýlů.


Tůně
V pramenné oblasti Říčky se vyskytují trvalé, většinou ani v létě zcela nevysychající tůně hostící unikátní společenstva. Vzhledem ke kvalitě vody skýtající podmínky pro vývoj několika druhů obojživelníků - rosničky zelené, čolka obecného a horského. Z rostlin se na jejich okrajích vyskytuje kosatec žlutý, v minulosti i kosatec sibiřský, raritou je výskyt masožravé bublinatky jižní, která svými měchýřkovitými pastmi loví vodní polankton. V tůních se vyvíjí larvy vážek, lze se setkat i s několika druhy vodních brouků - potápníčky, příkopníky a vírníky.


Potok Říčka
Předčí kvalitou vody v pramenné části tok Rakovec, fauna je velmi podobná - četná vývojová stádia hmyzu a pijavky. Kameny jsou často obrostlé mechem prameničkou obecnou. V okolí potoka lze pozorovat četné druhy vážek a motýlic.

Péče je zaměřena na zamezení stavební činnosti a z ní vyplývajícího antropického tlaku. Jako optimální forma rekreace v ůzemí se jeví pěší turistika či cykloturistika.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Postup při registraci na očkování vakcinou proti covidu.Zájemce o očkování z řad zdravotníků nebo seniorů se nejprve registruje na webu crs.uzis.cz nebo na webu registrace.mzcr.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, je možné zavolat na linku 1221, kde s vámi operátor potřebné informace vyplní. Seniorům mohou s registrací nejen jejich příbuzní, ale i pratele, sousedi. Při vstupu do formuláře zadáte telefonní číslo, na které přijde kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování do počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Systém vypíše volné termíny, na které je možné se registrovat. Volné termíny však nemusí být hned, vše závisí na dodávkách vakcín. Pokud nebude volný termín, registrace zůstane v databázi. Až se termín uvolní, dá systém vědět přes SMS zprávu. V SMS, kterou registrovaný obdrží, přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou budete moci termín pro obě dávky. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce. Lékař s vámi na místě vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu. Po aplikaci dávky byste měli v místě očkování 30 minut počkat, aby v případě nežádoucích účinků vám mohli zdravotníci pomoci.

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 20.01

Vážení spoluobčané do naší obce přijede Kamenictví PIETRA a nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce se zimní slevou až 30 %. Firma nabízí: -návrh, výrobu a montáž nových pomníků...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Patička stránky